Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

R.A.T.C. Farma s.r.o.
Pavel Trachta
Tušť 64
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
IČ:10731032
DIČ: CZ10731032

 

zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích, C 30898, se   sídlem Tušť 64, 378 06 Suchdol nad Lužnicí provozující ubytování u Maxíka – Tušť 64, aby mohla plnit závazky ke svým klientům, orgánům státní a veřejné moci, jakož i další zákonné požadavky vyplývající z platné legislativy je povinna zpracovávat některé Vaše osobní údaje v souladu s právními předpis a zejména  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Tímto Vás v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Právní základ pro zpracování:

Právním důvodem zpracování je plnění ze smlouvy, a to smlouvy o ubytování, smlouvy o nájmu dopravního prostředku a plnění právních povinností, zejména úhrada poplatku za rekreační pobyt.

Za účelem informování o aktuálních nabídkách, akcích, novinkách, obchodních sdělení, pozvánek na akce apod. využívá správce osobní údaje klientů, a to zejména jméno a emailovou adresu. Vyplněním rezervačního formuláře na webu či zasláním poptávky na ubytování výslovně klient souhlasí, po tom, co byl obeznámen s odpovídajícími informacemi o zpracování dat, s přijímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu info@ubytovaniumaxika.cz

Účel zpracování:

Údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění výše popsaných právních povinností a zejména poskytování služeb podle smluv uzavřených s klientem, vyřízení objednávek a řešení reklamací. Tyto údaje mohou být dále použity a zachovány pro účely účetnictví, fakturace a audit, na ověřování kreditních nebo jiných platebních karet, k protipodvodovým prověrkám, pro imigrační a celní kontroly, bezpečnost, zabezpečení, systémové zkoušky, údržba, zlepšování a rozvoj, zdraví, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, můžeme je také použít pro komunikaci s klientem z administrativních nebo provozních důvodů.

V omezeném rozsahu osobní údaje správce využívá k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti jeho reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení jeho služeb klientské poptávce. Může se stát, že pro tyto účely poskytne informace, kterými nelze osobně identifikovat klienta, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online našim smluvním partnerům (např. třetím poskytovatelům služeb). Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou poskytovány pouze státním orgánům, úřadům a institucím, u nichž povinnost předávat osobní údaje o klientovi vyplývá z příslušných právních předpisů orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) z důvodu úhrady příslušného poplatku, popřípadě dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta. Osobní údaje nejsou poskytovány k jakýmkoli komerčním účelům třetím osobám. Nejsou předávány do třetích zemí, mezinárodním organizacím.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho sídle ubytování, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních dat.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Práva klienta:

1.Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

2.Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

3.Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

4.Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci sám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

5.Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má klient v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním uzavřené s klientem a nikoli z důvodu právní povinnosti či plnění smlouvy uzavřené s klientem.

6.V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).